Екзаменаційні питання

 1. Первіснообщинний лад на території України.
 2. Трипільська культура.
 3. Кімерійці, скіфи, сармати та інші племена на території України.
 4. Грецька колонізація Північного Причорномор’я.
 5. Східні слов’яни напередодні утворення держави, їх племінні об’єднання.
 6. Праукраїнська держава “Руська земля”. Кий, Аскольд і Дір.
 7. Роль князів Олега, Ігоря, Ольги і Святослава у становленні Київської держави.
 8. Завершення формування Київської держави. Володимир Великий і його реформи. Історичне значення хрещення Русі.
 9. Київська Русь за часів Ярослава Мудрого. “Руська правда”.
 10. Відновлення могутності Київської держави за Володимира Мономаха.
 11. Політична роздробленість Київської Русі та її наслідки.
 12. Культура Київської Русі.
 13. Галицьке і Волинське князівства та їх об’єднання Романом Мстиславичем.
 14. Галицько-Волинське князівство за часів Данила Романовича.
 15. Монгольська навала та її наслідки для українських земель.
 16. Галицько-Волинське князівство за наступників Данила Романовича.
 17. Звільнення українських земель з-під влади Золотої Орди і входження їх до складу Великого князівства Литовського.
 18. Спроби збереження української державності у складі Великого князівства Литовського. Князь Свидригайло.
 19. Входження українських земель до складу Польщі. Люблінська унія та її наслідки для українських земель.
 20. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ та її устрій.
 21. Берестейська церковна унія та міжконфесійні відносини в Україні першої половини ХVІІ ст. Митрополит Петро Могила. Гетьман П. Сагайдачний.
 22. Козацько-селянські повстання наприкінці ХVІ ст.
 23. Козацькі рухи в 20–30-х р. ХVІІ ст.
 24. Причини та початок Національно-визвольної війни українського народу в середині ХVІІ ст.
 25. Українсько-московський договір 1654 р. та його суть.
 26. Державне будівництво в ході Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. Б. Хмельницький – видатний політик і полководець.
 27. Гетьман І. Виговський і його спроба відокремлення України від Москви.
 28. Боротьба гетьмана П. Дорошенка за об’єднання українських земель у незалежній державі.
 29. Гетьман І. Мазепа в українському національно-визвольному русі.
 30. Конституція П. Орлика – перша Конституція України.
 31. Ліквідація російським самодержавством гетьманства та решток автономного устрою Гетьманщини.
 32. Ліквідація Запорізької Січі, приєднання Криму і Північного Причорномор’я до Росії.
 33. Розподіли Речі Посполитої і входження українських земель до Австрійської і Російської імперій, їх адміністративно-територіальний устрій.
 34. Гайдамацький і опришківський рухи в Україні у першій половині ХVІІІ ст.
 35. Коліївщина.
 36. Початок національного відродження у Наддніпрянській Україні.
 37. Діяльність масонських лож та декабристський рух в Україні.
 38. Кирило-Мефодіївське товариство і його роль в українському національному відродженні.
 39. Роль Т.Г. Шевченка в українському національному відродженні.
 40. Початок національного відродження в західноукраїнських землях. “Руська трійця”.
 41. Революція 1848–1849 рр. в Австрійській імперії та національний рух в західноукраїнських землях.
 42. Російські реформи 60–70 років ХІХ ст. та соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України.
 43. Виникнення та діяльність громад у другій половині ХІХ ст. В. Антонович.
 44. Політика російського самодержавства щодо України у другій половині ХІХ ст.
 45. Суспільно-політичне життя в західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст. (народовці, москвофіли, радикали).
 46. Політизація національного руху в західноукраїнських землях наприкінці ХІХ ст.
 47. Створення політичних партій у Наддніпрянській Україні в кінці ХІХ на початку ХХ ст.
 48. Культура, освіта і наука України у другій половині ХІХ ст.
 49. Україна в роки революції 1905–1907 років. Посилення національного гніту в період реакції.
 50. Україна в планах Антанти і Троїстого союзу напередодні Першої світової війни.
 51. Перша світова війна і політичні сили України. Ставлення партій і класів до війни. Діяльність Союзу визволення України.
 52. Формування та бойовий шлях Легіону січових стрільців у роки Першої світової війни.
 53. Політика царизму на захоплених у ході Першої світової війни західноукраїнських землях.
 54. Початок української революції. Утворення Української Центральної ради. М. Грушевський.
 55. Питання автономії України в діяльності Центральної ради. І та ІІ Універсали.
 56. Історичне значення ІІІ Універсалу Центральної ради та проголошення УНР.
 57. Харківський з’їзд рад та більшовицько-українська війна.
 58. ІV Універсал Центральної ради та його історичне значення.
 59. Мирний договір УНР з державами Німецько-Австрійського блоку у Брест-Литовську та його умови.
 60. Гетьманський переворот. Внутрішня і зовнішня політика Української держави за П. Скоропадського.
 61. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня і зовнішня політика.
 62. Обставини та історичне значення проголошення об’єднання УНР і ЗУНР.
 63. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. та її наслідки.
 64. Директорія, її внутрішня політика і зовнішньополітичні орієнтири та причини поразки.
 65. Політичний курс більшовиків в Україні у 1919–920 рр. “Воєнний комунізм”.
 66. Варшавська угода УНР та Польщі, зміст та наслідки.
 67. Радянсько-польська війна. Ризький мирний договір і його умови.
 68. Впровадження більшовиками нової економічної політики в Україні, його значення і наслідки.
 69. Українізація: причини, суть, наслідки.
 70. Голод в Україні у 1921–1923 рр.
 71. Процес входження України до СРСР та її статус у союзній державі.
 72. Культура і духовне життя в Україні у 1917–20-х рр.
 73. Здійснення індустріалізації в Україні. Будови перших п’ятирічок.
 74. Колективізація сільського господарства України та її наслідки. Голодомор 1932–1933 рр.
 75. Суспільно-політичне життя у Україні в 30-х рр. Сталінські репресії.
 76. Культурне життя в Україні у 30-ті рр. “Розстріляне відродження”.
 77. Соціально-економічне становище Східної Галичини, українських земель у складі Румунії та Закарпаття у 20–30 рр. ХХ ст.
 78. Суспільно-політичне життя у західноукраїнських землях, Північній Буковині і Закарпатті в 20–30 рр. ХХ ст. (КПЗУ, УНДо, Сельроб, ОУН та інші партії).
 79. Проголошення Карпатської України та її падіння.
 80. Радянсько-німецький договір про ненапад і процес включення західноукраїнських земель до УРСР та їх радянизація.
 81. Оборонні бої на території України у 1941–1942 рр.
 82. Окупаційний режим в Україні у 1941–1944 рр.
 83. Течії антифашистського руху опору в Україні в роки Великої Вітчизняної війни та його внесок у перемогу над ворогом.
 84. Звільнення України від нацистської окупації в 1943–1944 рр.
 85. Відбудова народного господарства України у 1945 на початку 50-х років.
 86. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х на початку 50-х років.
 87. Процес десталінізації в Україні, його позитивні сторони, непослідовність та обмеженість.
 88. Культура і духовне життя України в часи хрущовської “відлиги”.
 89. Економічні реформи середини 60-х рр. та наростання кризових явищ в економіці України.
 90. Опозиційний рух в Україні у другій половині 60-х першій половині 80-х років.
 91. Україна в період “перебудови” (друга половина 80-х початок 90-х років). “Гласність” і початок національного відродження.
 92. Декларація про державний суверенітет України та Закон про економічну самостійність України і їх історичне значення.
 93. Спроба державного перевороту в СРСР у 1991 р. та події в Україні. Акт проголошення незалежності України.
 94. Розпад СРСР та роль України в утворенні Співдружності Незалежних Держав.
 95. Становлення багатопартійної системи в Україні у кінці 80-х на початку 90-х років.
 96. Конституція незалежної України: структура та головні положення.
 97. Зовнішня політика незалежної України.
 98. Проблеми переходу до ринкових відносин в Україні та шляхи їх вирішення.
 99. Сучасна релігійна та міжконфесійна ситуація в Україні.
 100. Проблеми національно-культурного відродження в Україні на сучасному етапі.

Зміст конспекту

www.BIN.com Сервер финансовой информации и новостей Баннерная реклама в Интернет

интерьер спальни     мебель на заказ     эротический массаж     сайт визитка     оформление визы    
Футбол в Украине